ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN MAKE IT JAZZ TILBURG

1.0 Algemeen

 • 1.1  Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door alle Nederlandse concertzalen, overige podia.
 • 1.2  Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Festival en een bezoeker van het Festival. Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden hebben tevens betrekking op alle handelingen die ter uitvoering van deze overeenkomst worden verricht. Onder bezoeker (hierna: ‘de Bezoeker’) wordt voor deze Algemene Bezoekersvoorwaarden verstaan iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect, een overeenkomst met het Festival sluit ter zake van het bijwonen van het Festival.
 • 1.3  Het Festival zal al het mogelijke verrichten om het bezoek in de Locatie(s) naar wens van de Bezoeker te laten verlopen. Het Festival zal optimale zorgvuldigheid jegens de Bezoeker betrachten. Het Festival zal tevens trachten de evenementen in de Locatie(s) ongestoord te laten plaatsvinden. Het Festival spant zich in eventuele overlast of ongemak voor de Bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de Bezoeker zo veel mogelijk te waarborgen. Het Festival verneemt graag suggesties van de Bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. De Bezoeker kan ter zake te allen tijde contact opnemen met de directie van het Festival. Mocht enige overlast of ongemak in redelijkheid niet te vermijden zijn, dan biedt het Festival hiervoor zijn verontschuldigingen aan.

2.0 Kaartverkoop/Aanbiedingen/ Prijzen

2.1 Alle door het Festival, dan wel door derden gedane aanbiedingen, (programma-) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. Het Festival aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in door het Festival en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, dan wel voor fouten gemaakt bij de (voor-) verkoop van plaatsbewijzen door derden, daaronder begrepen de zogenaamde voorverkoopadressen.

2.2 Indien dit hem/haar wordt verzocht, is de Bezoeker te allen tijde verplicht zijn toegangsbewijs en enige kaart die recht geeft op korting op dit toegangsbewijs aan als zodanig kenbare functionarissen van het Festival te tonen. Het toegangsbewijs dient in ieder geval te worden getoond bij binnenkomst van (de betreffende ruimte in) Locatie, ook indien de Bezoeker (de betreffende ruimte) Locatie heeft verlaten tijdens (de duur van) een evenement.

2.3 De Bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding (i) in geval van verlies of diefstal van zijn/haar toegangsbewijs of (ii) in geval de Bezoeker het toegangsbewijs van een derde anders dan het Festival heeft verkregen en deze afdracht van de toegangsprijs door de derde aan het Festival om redenen aan de zijde van de derde niet plaatsvindt.. Indien de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het toegangsbewijs, komt dit voor zijn/haar eigen rekening.

Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. In deze gevallen vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

3.0 Verbod doorverkoop e.d.

3.1 De Bezoeker is gehouden om het toegangsbewijs voor een evenement voor zichzelf te houden en derhalve niet op enigerlei wijze aan derden door te verkopen, ter verkoop aan te bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan te bieden of te verstrekken.

3.2 De Bezoeker is jegens het Festival gehouden om op geen enkele wijze reclame of enige (andere) vorm van publiciteit te maken in verband met het evenement en een onderdeel daarvan indien dit geschiedt met de intentie het toegangsbewijs (door) te verkopen, een en ander naar oordeel van het Festival.

3.3 De Bezoeker die zijn toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt is verplicht om de aan hem als Bezoeker opgelegde verplichtingen zoals verwoord in voorgaande leden van dit artikel ook op te leggen aan degene aan wie hij het toegangsbewijs ter beschikking stelt en staat er jegens het Festival voor in dat deze perso(o)n(en) deze verplichtingen nakomt.

3.4 Indien de Bezoeker zijn verplichtingen zoals verwoord in de voorgaande leden van dit artikel niet nakomt en/of daarvoor niet in kan staan, is de Bezoeker een direct opeisbare boete van € 10.000,- per overtreding aan het Festival verschuldigd en € 5.000,- voor iedere dag dat de overtreding heeft voortgeduurd onverminderd het recht van het Festival om van de Bezoeker bovendien nakoming en/of vergoeding van de gelden of nog te lijden schade te vorderen.

4.0 Verblijf in de festival-Locatie(s)

4.1 Gedurende zijn/haar verblijf in de festival Locatie(s) dient de Bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van het bezochte evenement geldende regels van fatsoen te gedragen. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van het Festival gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. Indien naar het redelijk oordeel van een leidinggevend functionaris van het Festival de Bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de Bezoeker voor het betreffende evenement de verdere toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enig recht op vergoeding van zijn/haar toegangsbewijs geldend kan maken.

4.2 Het is de Bezoeker onder meer verboden:
aan derden op/in de Locaties goederen en schriftelijk informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
(huis-)dieren mee te brengen;
etenswaren en/of (alcoholische) consumpties mee te brengen;
naar het oordeel van een functionaris van het Festival gevaarlijke en/of voor de bezoekers hinderlijke voorwerpen of stoffen op/in de Locaties in te brengen c.q. met zich mee te voeren; Drugs in mee te nemen en/of te gebruiken.

4.3 Medewerkers van het Festival kunnen inzage verlangen in door de Bezoeker meegevoerde (hand-) bagage. Indien zulks noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal daarvoor opgeleid en getraind personeel de Bezoeker bovendien verzoeken mee te werken aan een veiligheidsfouillering. In geval van weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot het Festival worden ontzegd zonder dat de Bezoeker enig recht heeft op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.4 Het is de Bezoeker verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Festival, foto-, video-, film-, geluids- en andere opnameapparatuur in de Locatie (s) bij zich te hebben of genoemde apparatuur zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Festival te gebruiken. Telefoontoestellen of andere middelen van draadloze communicatie moeten voor het betreden van de Locatie(s) buiten gebruik gesteld worden. De als zodanig kenbare functionarissen van het Festival zijn bevoegd om afgifte te vorderen van eventueel aangetroffen apparatuur en deze gedurende het verblijf van de Bezoeker in de Locatie(s) in bewaring te nemen. Bij weigering van medewerking kan de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Locatie worden ontzegd, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

4.5 Het Festival behoudt zich het recht voor van het evenement waarbij de Bezoeker aanwezig is beeld- en/of geluidsopnamen te (doen) maken. De Bezoeker zal geen auteursrechtelijk of ander bezwaar maken tegen de gebruikmaking van zijn portret/gelijkenis als onderdeel van de openbaarmaking van genoemde evenementen.

4.6 Binnen het festival gelden in de daartoe aangewezen ruimten regels inzake het rookverbod. De Bezoeker is gehouden zich aan deze voorschriften inzake het roken te houden. De Beheerder van de Locatie(s) is bevoegd bij weigering van medewerking van de Bezoeker de (verdere) toegang tot de Locatie te ontzeggen, zonder dat de Bezoeker enige aanspraak kan maken op restitutie van de prijs van het toegangsbewijs.

5.0 Aansprakelijkheid van het Festival

5.1 Het verblijf van de Bezoeker in/op de festival-Locatie(s) is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

5.2 Het Festival is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van het Festival en/of zijn functionarissen, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het Festival verzekerd is, dan wel, naar redelijkheid en billijkheid, verzekerd had behoren te bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid zulks redelijkerwijze vereist, kan de bedrijfsleiding zijn en voor het daarin gehanteerde maximumbedrag. De aansprakelijkheid van het Festival wordt onder meer uitgesloten voor:

 1. schade ten gevolge van het handelen van derden, waaronder begrepen door het Festival ingeschakelde personen en huurders van (ruimten in) de Locatie(s) en de door deze derden ingeschakelde personen;
 2. schade ten gevolge van het niet opvolgen van door de functionarissen van het Festival gegeven instructies en van het niet naleven van de in het algemeen geldende regels van fatsoen;
 3. (gevolg-)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van de evenementen waarop de overeenkomst tussen het Festival en de Bezoeker betrekking heeft;
 4. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers.

5.3 Het Festival is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade, die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van het Festival. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het Festival onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds als mogelijkheid te voorzien -, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van het Festival c.q. op/in de festival-Locatie(s), weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet-functionerend openbaar vervoer.

6.0 Reclame/ klachten

6.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen het Festival en de Bezoeker dienen de directie van het Festival binnen acht dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden of plaats had moeten vinden bij aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door het Festival niet in behandeling genomen.

6.2 Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden, en leiden derhalve nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding aan de zijde van het Festival

 1. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op wijzigingen in het programma, waaronder begrepen,
 2. maar niet daartoe beperkt, wijzigingen in de perso(o)n(en) van optreden, in de samenstelling van het
 3. programma verschuivingen van evenementen naar een andere datum;
 4. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de kwaliteit van de uitvoeringen van de
  evenementen
 5. waarop de overeenkomst tussen het Festival en de Bezoeker betrekking heeft;
 6. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door
  andere
 7. bezoekers of wederrechtelijke indringers daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt,
  geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest; bij herhaalde overlast of ongemak door bepaalde, nader te identificeren bezoekers zal het Festival het mogelijke verrichten om deze bezoekers in de toekomst zo nodig de toegang te ontzeggen;
 8. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden aan de Locatie(s), dan wel op de gevolgen van deze onderhoudswerkzaamheden die redelijkerwijs op dat moment mochten worden verricht;
 9. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in/op de festival-Locatie(s;
 10. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht voor de Bezoeker, veroorzaakt door (geluids-) opnamen door de media en de naar aanleiding daarvan getroffen technische voorzieningen in/op de festibval-Locatie(s);
 11. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op (geluids-) overlast veroorzaakt door gelijktijdig plaatsvindende evenementen, daaronder begrepen noodzakelijke handelingen die dienen ter voorbereiding op deze evenementen, of die op enige andere wijze met deze evenementen samenhangen, in andere ruimten dan de festival-Locatie(s);
 12. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de toewijzing en de verdeling van de plaatsen en/of een door omstandigheden noodzakelijke wijziging van het stoelenplan;
 13. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak, waaronder begrepen beperkt zicht op toneel en boventiteling;
 14. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op de aan- of afwezigheid van boventiteling, veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van de technische voorzieningen, dan wel de keuze van het Festival die voorziening al dan niet aan te bieden;
 1. klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak door stakingen van het openbaar vervoer;
 2. klachten omdat de Bezoeker de toegang tot de zaal is ontzegd vanwege de omstandigheden dat het evenement in deze zaal reeds een aanvang heeft genomen.

7 Persoonsgegevens

7.1 Gegevens met betrekking tot de Bezoeker, waaronder de gegevens met betrekking tot de naam, het adres en woonplaats van de Bezoeker, die door het Festival worden geregistreerd in verband met de verstrekking van een toegangsbewijs, worden opgenomen in een registratie in de zin van de Wet Persoonsregistratie (WPR). Het Festival en/of het verkooppunt is de houder van deze registratie.

Een kopie van het aanmeldingsformulier ingevolge de WPR van deze registratie ligt ter inzage bij het Festival en het verkooppunt. Indien de Bezoeker geen persoonlijk geadresseerde informatie wenst te ontvangen, dan kan dit worden aangegeven door een brief te schrijven naar het Festival.

7.2 De bezoeker kan door het Festival gevraagd worden zich te identificeren. Indien de bezoeker geen identificatie kan laten zien dan wel deze weigert te tonen kan deze de toegang tot het Festival worden ontzegt/geweigerd. In dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats.

8.0 Rechten van het Festival

8.1 Bij overtreding door de Bezoeker van (één of meer van) de bepalingen zoals genoemd in deze algemene voorwaarden is het Festival gerechtigd het toegangsbewijs ongeldig te maken of de bezoeker de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren zonder dat de Bezoeker recht heeft op restitutie die hij voor het toegangsbewijs (waaronder begrepen servicekosten) aan het Festival, al dan niet via een (voor)verkoopadres, heeft voldaan. Houders van ongeldig gemaakte toegangsbewijzen hebben geen recht op restitutie.

8.2 Indien aannemelijk is dat er sprake is van een vervalsing van het toegangsbewijs is het Festival bevoegd de houder van dit toegangsbewijs de (verdere) toegang tot het evenement te weigeren, zonder dat de Bezoeker c.q. deze houder aanspraak kan maken op enige schade die hij hierdoor zal lijden.

9.0 Overige voorwaarden / regelingen

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden kan het Festival aanvullende en/of regelingen van toepassing verklaren.

10.0 Toepasselijk recht / Bevoegde rechter

10.1 Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Festival is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de Bezoeker en het Festival voortvloeien worden ter uitsluitende berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.